Di san zhong ai qing

The love story of Lin Qi Zheng (Song Seung-Heon), who is from a rich family, and Zhou Yu (Yifei Liu) who is a smart and beautiful lawyer.

Genre: Romance

Actor: Song Seung-heon , Liu Yifei , Jiang Mengjie , Ou Di

Director: John H. Lee

Country: China

Duration: 113 min

Quality: HD

Release: 2015

IMDb: 5.5